Disclaimer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

At the web kan persoonlijke informatie die u ons vertrekt via de website, e-mail of telefoon verzamelen en bewaren. Daarnaast registreert at the web alle informatie die hem toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden.

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

  • om met de klant te communiceren;
  • om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van at the web;
  • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

Deze informatie kan door at the web gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. At the web verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen is at the web verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, emailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van at the web voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

At the web verwijst in zijn portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover at the web beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. At the web is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door at the web.

Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie is steeds terug te vinden op www.at-the-web.be.